Postanite čitalac MAT-a, vodite biznis bez nepoznatih

Pridružite se onima koji važne poslovne odluke ne donose bez konsultacije sa MAT-om:

  • kreatorima ekonomske fiskalne i monetarne politike – premijerima, guvernerima, ministrima
  • najvišim predstavnicima međunarodnih finansijskih organizacija
  • šefovima ekonomskih odeljenja stranih diplomatskih predstavništava u Srbiji
  • menadžerima najuspešnijih domaćih i stranih kompanija i banaka
  • članstvu i rukovodstvu najbrojnijih i najrespektabilnijih asocijacija privrednika i stranih investitora
  • najeminentnijim predstavnicima ekonomske struke, i
  • najuticajnijim domaćim i stranim novinarima, izveštačima i analitičarima ekonomskih prilika u Srbiji.

Pozivno pismo

Uslovi pretplate

Narudžbenica

Kontakt:
Andrea Vuković
Istraživač saradnik
Tel:          +381 11 3613 417
E-mail:    andrea.vukovic@ecinst.org.rs