ENABLE.EU: Enabling the Energy Union through understanding the drivers of individual and collective energy choices in Europe

Ekonomski institit, kao deo konzorcijuma 11 zemalja, učestvuje u projektu pod nazivom “ENABLE.EU: Enabling the Energy Union through understanding the drivers of individual and collective energy choices in Europe”., u okviru Horizon 2020 programa od 2016. godine.

Okvirna Strategija Energetske unije postavljena 25. februara 2015. godine obuhvatila je energetsku tranziciju orijentisanu na građane, koja se bazira na nisko-ugljeničnoj transformaciji energetskog sistema. Uspeh energetske tranzicije u Energetskoj uniji zavisiće od društvene prihvatljivosti neophodnih reformi i od javnog angažmana u sferi konceptualizacije, planiranju i implementaciji nisko-ugljenične tranzicije. Projekat ENABLE.EU ima za cilj da definiše ključne determinante individualnih i kolektivnih izbora energenata u tri ključne oblasti potrošnje - transportu, grejanju i hlađenju, i električnoj energiji - i faktore prelaska na proizvodno orijenisanu potrošnju (engl. prosumption) bazirano na korisnički-vođenim inicijativama decentralizovane proizvodnje i trgovine energijom. Projekat će takođe istražiti odnose između individualnih i kolektivnih energetskih izbora i njihovog uticaja na regulatorne, tehnološke i investicione odluke u oblasti potrošnje energije. Istraživanje je zasnovano na anketiranju domaćinstava i poslovnih subjekata na nacionalnom nivou u 11 zemalja, kao i na komparativnim studijama slučajeva u pomenutim oblastima istraživanja. ENABLE.EU ima za cilj da ojača bazu znanja o obrascima energetske tranzicije na osnovu analize postojećih mehanizama učešća javnosti, energetske kulture, društvene mobilizacije i angažovanja naučnih institucija i njihove saradnje sa građanima. Rodnim pitanjima i problemima vezanim za energetsku ranjivost i izbore posvećena je posebna pažnja. U okviru projekta će takođe biti razvijeni participativni scenariji za razvoj energetskih izbora do 2050. godine uključujući zaključke iz uporednog sociološkog istraživanja u modelu E3ME koji je razvio Cambridge Econometrics i koji se intenzivno koristi od strane DG Energy. Nalazi iz domena modelovanja će se ugraditi u formulaciju strateških i političkih preporuka za prevazilaženje jaza u društvenoj prihvatljivosti energetske tranzicije i planu Energetske Unije. Rezultati će biti distribuiran relevantnim nacionalnim i EU akterima, kao i široj javnosti.