Završeni projekti

Osnovna istraživanja, projekti iz oblasti društvenih nauka, tip istraživanja: teorijsko-empirijsko 

20012005.

1324 – Unapređenje organizacione strukture kao ključnog kontingentnog faktora
Rukovodilac projekta: prof. dr Janko M. Cvijanović.
Projekat realizovan sa Mašinskim fakultetom iz Beograda

1492 – Koncept dugoročne reforme sistema penziono-invalidskog osiguranja u Srbiji
Rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Popov.
Projekat samostalno realizovao Ekonomski institut.

1554 – Reforma sistema i politike poreza u Srbiji – harmonizacija sa rešenjima Evropske unije Rukovodilac  projekta: prof. dr Boško Raičević

Projekat realizovan sa Ekonomskim fakultetom iz Niša i Pravnim fakultetom iz Beograda

2006–2010.

149011 – Determinisanje dimenzija organizacione strukture u funkciji kvantifikacije uticaja najvažnijih kontingentnih faktora preduzeće
Rukovodilac projekta: prof. dr Janko M. Cvijanović
Projekat realizovan sa Tehničkim fakultetom iz Čačaka i Učiteljskim fakultetom iz Sombora.

149019 – Poreski sistem Srbije i priključenje Evropskoj uniji – mogućnosti i problemi

Rukovodilac prof. dr Boško Raičević
Projekat realizovan sa Ekonomskim fakultetom iz Beograda, Geoekonomskim fakultetom Megatrend univerziteta i Pravnim fakultetom iz Beograda

149059 – Poboljšanje makroekonomske i mikroekonomske konkurentnosti privrede Srbije u procesu priključivanja Evropskoj uniji

Rukovodilac projekta: dr Gorana Krstić,
Projekat realizovan sa Ekonomskim fakultetom iz Beograda i Ekonomskim fakultetom iz Niša.

Do 2007. godine

Više o naučnim projektima koje je  od osnivanja realizovao Ekonomski institut možete pročitati u tematskom zborniku „Šezdeset godina Ekonomskog instituta“, objavljenom 2007. godine