Poziv za redovnu godišnju skupštinu Ekonomskog instituta

Poziv za redovnu godišnju skupštinu Ekonomskog instituta
05. jun 2013 , Beograd

Odbor direktora Ekonomskog instituta a.d., Beograd, Ulica kralja Milana 16, saglasno članu 70. stav 9. Statuta Instituta

 

 


 

SAZIVA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

 

sa utvrđenim sledećim

Dnevnim redom:

 

  1. Imenovanje lica koje će obavljati poslove predsednika Skupštine akcionara na ovoj sednici, za slučaj odsustva izabranog predsednika Skupštine
  2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje (imenovanje vrši predsednik Skupštine, s tim da je zapisničar sekretar Instituta)
  3. Usvajanje Izveštaja o radu Instituta i finansijkog izveštaja za 2012. godinu sa odlukom o raspodeli dobiti
  4. Usvajanje Izmena i dopuna Statuta Ekonomskog instituta a.d. Beograd od 25.06.2012. godine
  5. Izbor direktora za naučnoistraživački razvoj, koji je istovremeno i član Odbora direktora i po funkciji predsednik Naučnog veća (istovremeno razrešenje dr Slobodanke Jovanović, naučnog savetnika)
  6. Predstavljanje Poslovnog plana Instituta za 2013. godinu

Skupština će se održati u četvrtak 27. juna 2013. godine sa početkom u 10 časova u Ekonomskom institutu, Beograd, Ulica kralja Milana 16, sala na drugom spratu "Crkvica".

Pored akcionara, Skupštini mogu prisustvovati i zaposleni u Institutu.

Napomena:

Akcionar na Skupštini može lično da glasa, a ako je  sprečen da Skupštini prisustvuje, u pravnoj službi Instituta može da deponuje punomoćje. Obrazac punomoćja može da se dobije i pravnoj službi popunjen preda najkasnije do dana i časa održavanja Skupštine.

Materijali dnevnog reda, do održavanja Skupštine, biće na raspolaganju u prostorijama biblioteke i pravne službe, svakim radnim danom od 08 do 16 časova.

Predsednik Odbora direktora

Aleksandar Vlahović

EI poziv za Redovnu skupštinu 2013