Održana Redovna skupština Ekonomskog instituta a.d.

Održana Redovna skupština Ekonomskog instituta a.d.
02. jul 2013 , Beograd

Redovna skupština Ekonomskog instituta a.d., Beograd, održana je 27.06.2013. godine sa početkom u 10:00 časova, a sa sledećim:

 

 

 


 

Dnevnim redom:

  1. Imenovanje lica koje će obavljati poslove predsednika Skupštine akcionara na ovoj sednici, za slučaj odsustva izabranog predsednika Skupštine
  2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje (imenovanje vrši predsednik Skupštine, s tim da je zapisničar sekretar Instituta)
  3. Usvajanje Izveštaja o radu Instituta i finansijkog izveštaja za 2012. godinu sa odlukom o raspodeli dobiti
  4. Usvajanje Izmena i dopuna Statuta Ekonomskog instituta a.d. Beograd od 25.06.2012. godine
  5. Izbor direktora za naučnoistraživački razvoj, koji je istovremeno i član Odbora direktora i po funkciji predsednik Naučnog veća (istovremeno razrešenje dr Slobodanke Jovanović, naučnog savetnika)
  6. Predstavljanje Poslovnog plana Instituta za 2013. godinu

Detaljnije