Industrija

,,Industrija” je naučni časopis međunarodnog značaja verifikovan posebnom odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (kategorija M24) u oblasti društvenih nauka – ekonomija. Objavljuje se kvartalno od 1973. godine.

Misija naučnog časopisa ,,Industrija“ ja da bude izvor informacija zasnovan na ekonomskim, poslovnim, menadžment, kao i istraživanjima iz oblasti industrijskog inženjeringa sa posebnim naglaskom na zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Vizija redakcije i izdavača je da razvija ,,Industriju“ kao časopis sa visokim uticajem i sa profesionalno pripremljenim radovima, čiji će međunarodni značaj biti u stalnom porastu, a sa ciljem da se uključi na SCI listu u narednim godinama.

Glavne oblasti koje naučni časopis ,,Industrija“ pokriva po JEL klasifikaciji uključuju industrijsku organizaciju, ekonomski razvoj, tehnološke promene i rast, kao i poslovnu administraciju i poslovnu ekonomiju uključujući marketing i računovodstvo (JEL deskriptori C-R).

Od 01.03.2013. godine prijava radova se vrši isključivo elektronski preko strane za elektronsko uređivanje časopisa ASEESTANT http://aseestant.ceon.rs/index.php/industrija/. Osnovna uputstva za korišćenje ASEESTANTA se mogu naći na dole postavljenim linkovima, ali ohrabrujemo autore da sami prođu proces registracije na ASEESTANT pošto je softverska aplikacija prilagođena korisnicima. Prijave radova putem e-maila ili štampane prijave se ne prihvataju, a autori će se usmeriti na prijavu putem ASEESTANT-a.